Kallelse till Årsmöte 2015

Datum: 2015-03-15
Tid: 18.30
Plats: Kyrkliden

Dagordning
§1                  Mötets öppnande
§2                  Godkännande av kallelse till mötet
§3                  Val av ordförande till mötet
§4                  Val av sekreterare till mötet
§5                  Val av protokolljusterare
§6                  Styrelsens verksamhetsberättelse
§7                  Revisorernas berättelse
§8                  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
§9                  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§10                Fastställande av medlemsavgifter för 2015
§11                Verksamhetsplan för 2015
§12                Budget för 2015
§13                Val av ordförande
§14                Val av övriga styrelseledamöter
§15                Val av styrelsesuppleanter
§16                Val av revisor
§17                Val av revisorsuppleant
§18                Val av valberedning
§19                Förslag som väckts av styrelse eller medlem
§20                Övriga frågor
§21                Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *