Årsmöte 2013

Det är dags för Årsmöte:

Datum:  2013-03-17
Tid:        19:30
Plats:     Kyrkliden

Dagordning: 

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelse till mötet
 3. Val av ordförande till mötet
 4. Val av sekreterare till mötet
 5. Val av protokolljusterare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2013
 11. Verksamhetsplan för 2013
 12. Budget för 2013
 13. Val av ordförande
 14. Val av övriga styrelseledamöter
 15. Val av styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor
 17. Val av revisorsuppleant
 18. Val av valberedning
 19. Förslag som väckts av styrelse eller medlem
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Spårstatus 10 Februari

Hej alla skidåkare!

Nu har det börjat snöa igen och vi försöker fixa spår så gott det går. Tyvärr behövs det lite mer snö för att det ska bli riktigt bra (men det kanske kommer i veckan). Därför är spårdragningen lite annorlunda just nu.

På det sydvästra gärdet är dragningen densamma som tidigare. Här finns det dock en hel del halmstubb som slår igenom. Det är dock inte så mycket sten så man behöver nog inte vara rädd för att skada skidorna.

På det nordvästra gärdet är det för dåligt med snö i den del som ligger närmast ”nya” området och kyrkan. Därför är det bara spårat i den västra delen ner mot skogsbrynet.

Det finns även en liten slinga runt domarringen. Där är det gott om snö men spåret är inte så långt.

Trevlig skidtur!